Centrul Județean de asistență psihopedagogică

Ce este CJAP Ialomița?

Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică Ialomița (CJAP) este o structură în cadrul CJRAE Ialomița ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi cel puţin 800 de elevi. Unităţile de învăţământ cu mai puţin de 800 de elevi beneficiază de serviciile de asistenţă psihopedagogică ale unui cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică.

CJAP Ialomița este instituţie subordonată financiar, metodologic şi organizatoric CJRAE Ialomița

Activităţile cabinetelor de asistenţă psihopedagogică sunt coordonate metodologic de către CJAP.

De activitatea CJAP răspund coordonatorul CJAP şi directorul CJRAE.

Responsabilitățile CJAP Ialomița

CJAP Ialomița organizează acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu părinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale, orientării carierei elevilor, activităţi de consiliere individuală şi de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi evaluate periodic de CJRAE Ialomița.

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ asigură în permanenţă informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

CJAP Ialomița colaborează în cadrul CJRAE Ialomița cu unităţi şi instituţii de învăţământ, cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu agenţiile judeţene de ocupare şi formare profesională, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu inspectoratul judeţean de poliţie – compartimentul prevenire, precum şi cu alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei.

Orientarea şcolară şi profesională, precum şi alte activităţi desfăşurate în cadrul CJAP Ialomița şi în cabinetele de asistenţă psihopedagogică se realizează prin intervenţie, asistenţă psihologică, metode psihopedagogice şi de consiliere în carieră.

Atribuțiile CJAP Ialomița

 • oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;
 • asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 • propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ;
 • asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
 • coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
 • sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
 • elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
 • sunt implicate alături de inspectoratul şcolar judeţean în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
 • monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
 • monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;
 • recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice;
 • colaborează cu cabinetele logopedice;
 • colaborează cu mediatorii şcolari;
 • asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
 • organizează grupuri de intervizare;
 • coordonează proiectele şi activităţile de consiliere individuală şi de grup ale elevilor cu manifestări deviante.

Cabinetele de asistenţă psihopedagogică au următoarele atribuţii:

 • asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.;
 • asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
 • realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
 • propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea;
 • propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor;
 • asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
 • sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
 • elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal;
 • recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
 • colaborează cu cabinetele logopedice;
 • colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
 • colaborează cu mediatorii şcolari;
 • asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională.