CJRAE Ialomița

Ce este CJRAE Ialomița?

   CJRAE Ialomița este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei și Cercetării, coordonată metodologic de Inspectoratul Județean Ialomița.

CJRAE Ialomița reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

CJRAE Ialomița coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Scopul activităţii CJRAE Ialomița îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile menţionate.

Obiectivele principale ale activităţii CJRAE Ialomița

 • cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 • colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
 • organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 • organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

Responsabilități

 • de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţul Ialomița;
 • de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
 • de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
 • de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.

CJRAE Ialomița dezvoltă următoarele servicii:

 • servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 • servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
 • servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară (SEOSP) şi profesională din cadrul CJRAE Ialomița;
 • servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2) – (4) din Legea nr. 1/2011;
 • servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 • servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

Beneficiarii serviciilor CJRAE Ialomița

 • copii, elevi şi tineri;
 • părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor;
 • personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul problematicii copiilor;
 • membri ai comunităţii locale.

Conducerea CJRAE Ialomița